Aikuiset

Rotterdamin Lauantaikoulussa aikuisille on valittavissa kuusi eritasoista koko lukuvuoden kestävää kurssia: Suomi 1-5 ja Keskustelukurssi.

Tunnit pidetään n. kaksi kertaa kuukaudessa lauantaisin klo 10-12. Lukuvuoden aikana on keskimäärin 17 opetuskertaa. [linkki kalenteriin]

Opetuksessa käytämme Suomen Mestari -kirjasarjaa, jonka jokainen oppilas hankkii itse.

 

Suomi 1

Aikuisten alkeisryhmä lähtee liikkeelle aivan suomen kielen perusteista. Oppilailta ei odoteta mitään pohjatietoja.

Alkeisryhmässä opiskellaan perussanastoa, ääntämistä ja kielioppia, opetellaan taivuttamaan verbejä preesensissä ja tutustutaan tärkeimpiin sijamuotoihin. Tärkeitä esille tulevia asioita ovat myös kysymysten ja kieltolauseiden tekeminen.

Ensimmäisen vuoden jälkeen oppilaiden odotetaan osaavan esitellä itsensä, kertoa hieman itsestään, kysyä yksinkertaisia kysymyksiä, osaavan käydä kaupassa- tai tilata ravintolassa suomeksi sekä kirjoittaa suomenkielisen postikortin. Ryhmässä harjoitellaan mm. kellonaikoja, viikonpäiviä, värejä, ruokia ja säästä puhumista.

Alkeisryhmään pyrkii usein oppilaita, jotka osaavat jo hieman suomea, mutta tuntevat itsensä epävarmoiksi sen suhteen. Näille oppilaille on usein kuitenkin hyödyllisempää aloittaa Suomi 2 -ryhmästä, sillä vähäisiltäkin tuntuvilla pohjatiedoilla alkeisryhmän hidas tempo ja perusasioiden harjoittelu saattaa osoittautua liian helpoksi.

Eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEFR) kurssi sijoittuu taitotasolle A1

 

Suomi 2

Suomi 2 -ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat joko käyneet Lauantaikoulun Suomi 1 -kurssin tai joilla on muuten riittävät pohjatiedot. Oppilas on opiskellut suomen kielen alkeet, osaa äänteet ja hallitsee yksinkertaisen arkisanaston. Hän on tutustunut muun muassa verbien taivutukseen preesensissä, k-p-t-vaihteluun sekä tavallisimpiin sijamuotoihin. Usein suomen käyttäminen erityisesti puhutuissa tilanteissa tuntuu kuitenkin vielä vaikealta.

Ryhmässä harjoitellaan erityisesti puhumista sekä laajennetaan sanastoa. Kieliopista käsitellään esimerkiksi monikko, paikallissijat, sanatyyppejä sekä objekti. Suomi 2 -kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle luottamusta siihen, että hän uskaltaa käyttää suomen kieltä myös luokkahuoneen ulkopuolella.

Eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEFR) kurssi sijoittuu taitotasolle A1.

 

Suomi 3

Suomi 3 -ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea Suomi 1 tai Suomi 2 -ryhmissä, tai jotka muuten hallitsevat suomen kielen perusteet jo melko hyvin.

Ryhmän opiskelijoilla on jo kohtuullinen suomen kielen sanavarasto. He osaavat keskustella yksinkertaisista aiheista, kertoa mielipiteitä asioista sekä lukea yksinkertaista suomenkielistä tekstiä.

Ryhmässä painotetaan toiminnallista kielitaitoa ja oma kielellinen tuottaminen (myös kirjoitus) on keskeistä. Tunneilla tehtävillä harjoituksilla kehitetään kielen rakenteiden ymmärtämistä, puhekielisen ilmaisun käyttöä ja pyritään laajentamaan opiskelijoiden sanavarastoa erilaisiin tilanteisiin sekä suomalaisiin ilmiöihin liittyen.

Eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEFR) kurssi sijoittuu taitotasolle A2.1.

 

Suomi 4

Suomi 4 -ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea aikaisemmissa Suomi-ryhmissä, tai jotka muuten hallitsevat suomen kielen perusteet hyvin.

Ryhmän opiskelijoilla on jo melko hyvä suomen kielen sanavarasto. He hallitsevat aikamuodoista preesensin ja imperfektin käytön ja kykenevät käyttämään hieman haastavampia lauserakenteita.

Ryhmässä tutustutaan kaikkiin aikamuotoihin ja niiden käyttöön suomen kielessä. Pyrimme laajentamaan opiskelijoiden sanavarastoa entisestään, jotta opiskelijat selviäisivät myös hiukan haasteellisimmista arkitilanteista suomeksi.

Eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEFR) kurssi sijoittuu taitotasolle A2.1.

 

Suomi 5

Kurssi sopii oppilaille jotka ovat opiskelleet Suomi 1 – Suomi 4 kurssit tai ovat jo muulla tavalla saavuttaneet suomen kielen perusteiden hyvän hallinnan joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoa A2.1. Suomi 5 kurssin tavoitteena on antaa oppilaille ”intuitiivinen” tuntuma suomen kieleen. Suomi 5 kurssi soveltuu opiskeluun eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasolla A2.2.

 

Keskusteluryhmä

Keskusteluryhmä on tarkoitettu opiskelussaan edistyneimmille aikuisoppilaille. Uudet opiskelijat tulevat joko ryhmästä Suomi 5 tai ovat jollain muulla tavalla saavuttaneet vaaditun tason.
Opiskelijat osaavat jo tarpeeksi suomea voidakseen melko vapaasti keskustella suomeksi.
Tässä ryhmässä keskustellaan kaikenlaisista mielenkiintoisista aiheista jotka useimmiten liittyvät Suomeen.
Opiskelijat lukevat myös suomenkielistä kirjaa, jota yhdessä käännetään. Kirja on joskus vielä ns. selkokielistä suomea ja sitä luetaan koko vuosi tai kauemminkin. Lisäksi luetaan myös erilaisia ajankohtaisia, Suomea koskevia lehtiartikkeleja.
Keskusteluryhmä on vapaamuotoisempi kuin muut ryhmät. Oppilaiden toiveet ja mielenkiinto vaikuttavat siihen mitä tunnin aikana tehdään ja mistä puhutaan. Motivoitunut ilmapiiri ja innostus suomen kieleen ja kulttuuriin ovat tärkeitä jotta oppilaiden mielenkiinto suomen kieleen säilyy ja jatkuu.