Aikuisten ryhmät

Suomi 1

LUKUVUOSI 2019-2020
OPETTAJA: Maritta Klerk-Pulli
OPPITUNNIT: 10.00 – 12.00

Aikuisten alkeisryhmä lähtee liikkeelle aivan suomen kielen perusteista. Oppilailta ei odoteta mitään pohjatietoja.
Alkeisryhmässä opiskellaan perussanastoa, ääntämistä ja kielioppia, opetellaan taivuttamaan verbejä preesensissä ja tutustutaan tärkeimpiin sijamuotoihin. Tärkeitä esille tulevia asioita ovat myös kysymysten ja kieltolauseiden tekeminen.
Ensimmäisen vuoden jälkeen oppilaiden odotetaan osaavan esitellä itsensä, kertoa hieman itsestään, kysyä yksinkertaisia kysymyksiä, osaavan ostaa kaupassa tai tilata ravintolassa suomeksi sekä kirjoittaa suomenkielisen postikortin. Ryhmässä harjoitellaan mm. kellonaikoja, viikonpäiviä, värejä, ruokia ja säästä puhumista.
Alkeisryhmään pyrkii usein oppilaita, jotka osaavat jo hieman suomea, mutta tuntevat itsensä epävarmoiksi sen suhteen. Näille oppilaille on usein kuitenkin hyödyllisempää aloittaa Suomi 2 -ryhmästä, sillä vähäisiltäkin tuntuvilla pohjatiedoilla alkeisryhmän hidas tempo ja perusasioiden harjoittelu saattaa osoittautua liian helpoksi.
Kurssin suoritettuaan oppilas saavuttaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.
Kurssikirjana on Suomen Mestari 1 kappaleet 1-5.

Suomi 2

LUKUVUOSI 2019-2020
OPETTAJA: Tanja Karhu
OPPITUNNIT: 10.00 – 12.00

Suomi2-ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat joko käyneet Lauantaikoulun Suomi1-kurssin tai joilla on muuten riittävät pohjatiedot. Oppilas on opiskellut suomen kielen alkeet, osaa äänteet ja hallitsee yksinkertaisen arkisanaston. Hän on tutustunut muun muassa verbien taivutukseen preesensissä, kpt-vaihteluun sekä tavallisimpiin sijamuotoihin. Usein suomen käyttäminen erityisesti puhutuissa tilanteissa tuntuu kuitenkin vielä vaikealta.

Ryhmässä harjoitellaan erityisesti puhumista sekä laajennetaan sanastoa. Kieliopista käsitellään esimerkiksi monikko, paikallissijat, sanatyyppejä sekä objekti. Suomi2-kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle luottamusta siihen, että hän uskaltaa käyttää suomen kieltä myös luokkahuoneen ulkopuolella. Kurssilla opiskellaan Suomen mestari 1 -kirjan kappaleet 6-9. Eurooppalaisessa viitekehyksessä kurssi kattaa taitotason A1.

Suomi 3-4

LUKUVUOSI 2019-2020
OPETTAJA: Satu Huumarkangas
OPPITUNNIT: 10.00 – 12.00

Suomi 3-4 -ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea Lauantaikoulun Suomi 1 tai Suomi 2 -ryhmissä, tai jotka muuten hallitsevat suomen kielen perusteet jo melko hyvin.
Ryhmän opiskelijoilla on jo kohtuullinen suomen kielen sanavarasto. He osaavat keskustella yksinkertaisista aiheista, kertoa mielipiteitä asioista sekä lukea yksinkertaista suomenkielistä tekstiä.
Ryhmässä painotetaan toiminnallista kielitaitoa ja oma kielellinen tuottaminen (myös kirjoitus) on keskeistä. Tunneilla tehtävillä harjoituksilla kehitetään kielen rakenteiden ymmärtämistä, puhekielisen ilmaisun käyttöä ja pyritään laajentamaan opiskelijoiden sanavarastoa erilaisiin tilanteisiin sekä suomalaisiin ilmiöihin liittyen.

Kurssilla saavutetaan yleiseurooppalaisen viitekehyksen taso A2.1.

Suomi 5 – keskusteluryhmä

LUKUVUOSI 2019-2020
OPETTAJA: Mervi Piironen
OPPITUNNIT: 10.00 – 12.00

Suomi 5 -ryhmän tarkoituksena on antaa oppilaille ”intuitiivinen” tuntuma suomen kieleen. Oppilailta odotetaan suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa.

Lukuvuonna 2019-2020 opetuksen sisältöinä ovat:
1) Sanelu (kuunteleminen, kirjoittaminen, ymmärtäminen, kääntäminen)
2) Merkitykselliset lauseet (suomeksi puhuminen, ymmärtäminen ja keskustelu)
3) Suomalaisen makupalat (kielioppiharjoitukset, kirjoittaminen, kuunteleminen, ymmärtäminen, kääntäminen) hyödyntämällä lyhyitä ja tiiviitä harjoituksia
4) Puheenvuoro (Oppilas pitää suomeksi esitelmän, josta muut oppilaat esittävät suomeksi kysymyksiä)
5) Kotitehtävät – opettaja lähettää sähköpostitse oppilaille kirjoitustehtävän joka toinen viikko.

Tavoitteena on parantaa oppilaan kielitaitoa ja sujuvuutta jokaisella kielen osa-alueella.

Keskusteluryhmä on tarkoitettu opiskelussaan edistyneimmille aikuisoppilaille. Uudet opiskelijat tulevat joko ryhmästä Suomi 5 tai ovat jollain muulla tavalla saavuttaneet vaaditun tason.
Opiskelijat osaavat jo tarpeeksi suomea voidakseen melko vapaasti keskustella suomeksi.
Tässä ryhmässä keskustellaan kaikenlaisista mielenkiintoisista aiheista jotka useimmiten liittyvät Suomeen.
Opiskelijat lukevat myös suomenkielistä kirjaa, jota yhdessä käännetään. Kirja on joskus vielä ns. selkokielistä suomea ja sitä luetaan koko vuosi tai kauemminkin. Lisäksi luetaan myös erilaisia ajankohtaisia, Suomea koskevia lehtiartikkeleja.
Keskusteluryhmä on vapaamuotoisempi kuin muut ryhmät. Oppilaiden toiveet ja mielenkiinto vaikuttavat siihen mitä tunnin aikana tehdään ja mistä puhutaan. Motivoitunut ilmapiiri ja innostus suomen kieleen ja kulttuuriin ovat tärkeitä jotta oppilaiden mielenkiinto suomen kieleen säilyy ja jatkuu.